DENETİM HİZMETLERİ

AAC Denetim, sermaye piyasasında bağımsız denetim yetkisine sahip bir şirkettir. Bu kapsamda, ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya kurulca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinde inceleyerek tespit etme ve rapor hazırlama hizmeti verilmektedir.

Bu hizmet iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

1. Yıl içinde yapılan denetimler

2. Kanuni süreler içerisinde ara dönem ( Haziran ) ve dönem sonu ( Aralık ) itibarıyla hazırlanmış mali tabloların kontrolü ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.11.2003 tarihinde yayınladığı tebliğde yer alan yeni standartlar, var olan muhasebe standartlarının yerini almış ve Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları hakkında tebliği ile halka açık şirketler 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları’nı uygulamaya başlamışlardır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)da Sermaye Piyasası Kurulu’nun kabul etmiş olduğu muhasebe standartlarını kabul etmiştir. AAC Denetim Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından da denetim yapmaya yetkili kılınmıştır.

Ayrıca 4487 Sayılı kanunla kurulan Türk Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK) Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olmak için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’nı benimsemiştir. Yürürlüğe girecek olan yeni ticaret kanunu ile de halka açık olan ve olmayan tüm şirketler TMSK tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan finansal tabloları hazırlayacaklardır. AAC Denetim, bu kapsamda, tüm taraflara doğru, anlaşılabilir ve şeffaf finansal tablo sunumları ile gereken muhasebe ve sistem altyapı desteğini vermektedir.