1981 yılında Ankara İktisadi Ticari Bilimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun olan AYDIN, 1975-2000 yılları arasında TC. Maliye Bakanlığında; Ankara Defterdarlığında vergi dairesi müdürlüğü ve Gelirler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü dahil pek çok kademede, 25 yıl kamu görevi yapmıştır. 1986 ile 1995 yıllarında Türk-Alman Teknik İşbirliği projesinde görev alan Aydın, bu süre zarfında gerek Türkiye, gerekse Almanya ve Fransa’da proje planlama, organizasyon – metot teknikleri konularında muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kurslara ve seminerlere katılmıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Aydın, 1998 yılında Ankara YMM Odasından Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almıştır.

Aydın, çalışmalarına AAC Denetim Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi İ.İB.F’sinde lisans eğitimini tamamlayan Temizer, aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1979 – 1989 yıllarında özel sektörde yöneticilik ve danışmanlık yapan Temizer, 1990-1994 yılları arasında TÜRMOB ve TESMER’de çeşitli hizmetlerde bulundu.

Aralarında Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığının da yer aldığı pek çok kurum ve kuruluşta denetim alanında hizmet içi eğitimler verdi.

1998 yılında Yeminli Mali Müşavir olan Temizer, çalışmalarına AAC Denetim’de Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak devam etmekte, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğretim üyeliği hizmetinde de bulunmaktadır.

1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olan Aypek, 1987 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlayarak; 1991 yılında Dünya Bankası-YÖK II.Endstriyel Eğitim Projesi kapsamında yaklaşık bir yıl süreyle İngiltere’de doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur.

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda; 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör olan Aypek, aynı yıl Ankara YMM Odasından Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almıştır. Finansal yönetim, yatırım projelerinin değerlemesi, firma değerlemesi, risk sermayesi, yatırım fonları, portföy yönetimi, dış ticaretin finansmanı, KOBİ’lerin finansmanı, kooperatif finansmanı, özelleştirme ve muhasebe alanlarında kitap ve makaleleri bulunan Aypek, VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özelleştirme İhtisas Komisyonu Raportörlüğü ve Emlak Bankası Yeniden Yapılandırma-Özelleştirmeye Hazırlama Komisyonu (Hazineyi Temsilen) Üyeliği de yapmıştır.

Halen Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Aypek, AAC Denetim’in kurucu ortaklarındandır.

1982 Yılında Maliye Bakanlığı Maliye Meslek Yüksek Okulu’ndan daha sonra 1997 Yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan, Mavral Bulut, 2001 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Maliye Bakanlığında, sırası ile (1982-1999 yıllarında) Vergi Denetmeni, Gelir Müdürü, Mali Suçlar Araştırma Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra yaklaşık üç yıl süreyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında Ankara YMM Odasından Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi alan Mavral Bulut, 2004 yılından beri Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Kara para ve Kayıt dışı Ekonomi ile Türkiye’ye yansımaları ve vergilendirme konularında kitap ve makaleleri bulunan Mavral Bulut, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.de ve SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.de birer dönem Denetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

Mavral Bulut, çalışmalarına AAC Denetim’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Denetçi olarak devam etmektedir.

1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olan Gümüş, 1986 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlayarak; 1991 yılında Dünya Bankası-YÖK II.Endstriyel Eğitim Projesi kapsamında yaklaşık bir yıl süreyle İngiltere’de doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda; 1993 yılında doçent ve 1998 yılında Profesör olan Gümüş, aynı yıl Ankara YMM Odasından Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almıştır. Pazarlama yönetim, üretim yönetimi, genel işletme, uluslararası işletmecilik, hizmet pazarlaması, alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Halen Gelişim Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Gümüş, AAC Denetim’in kurucu ortaklarındandır.

Ortadoğu Amme İdaresi Sevk ve İdare Yüksek Okulunda Lisans öğrenimi gören Özçelik, Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesinde yüksek lisansını yapmış ve tezini “Aramalı Vergi İncelemesi” konusunda hazırlamıştır. Kamu Kurumlarında denetim ve idari görevlerde bulunan Özçelik, ayrıca birçok özel şirketin yönetim ve denetim kurulu başkanlıklarını da yapmıştır.

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi çalışmasında Anadolu Konsorsiyumu Grubu’ nun danışmanı olarak çalışan Özçelik, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi faaliyetleri sırasında da danışmanlık yapmıştır. 1994 yılından beri Yeminli Mali Müşavir olarak birçok kuruluşun denetim ve danışmanlığını yapmaktadır.

Özçelik, çalışmalarına AAC Denetim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

1979 yılında Trabzon Lisesi’nden, 1983 yılında KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. İngilizce bilmektedir.

1985 yılında göreve başladığı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda Denetçi Yardımcısı, Denetçi (1989), Başdenetçi (1999) olarak çeşitli KİT’lerin ve Özelleştirme İdaresi, Toplu Konut İdaresi Başkanlıklarının denetiminde toplam 15 yıl çalıştı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında; 2000-2002 yılları arasında Teşkilatlandırma Genel Müdürü, 2002-2005 yılları arasında APK Kurul Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde; Bakanlıkla ilgili kooperatif ve kooperatif birlikleri hakkında düzenleme, yönlendirme ve denetim kapsamında çalışmalar yaptı. Ürün borsaları, lisanslı depoculuk ve organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi düzenlemelerinde katkı sağladı. Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nda yaklaşık 2 yıl süre ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi üye olarak çalıştı. Karadenizbirlik, Tariş Pamuk, Fiskobirlik Denetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1996 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazanmış olup; Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. SPK Bağımsız Denetçi ve KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahip olup; halen AAC Bağımsız Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kadrosunda yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olan  Can, performans ve ekonomik denetim yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda 30 yıla yakın süre denetim elemanı olarak çeşitli sektörlerde inceleme, denetleme ve değerlendirme raporları hazırlayıp, ilgili kurum ve kuruluşlara sunmuştur. Hizmet süresi içinde ilgi alanına giren birçok  sektörle ilgili bilimsel çalışmalar yapıp makaleler yazmış, konferanslar vermiştir. Makalelerin bazıları kaynak gösterilmek suretiyle bilimsel çevrelerde değerlendirilmiştir.

TİKA ve selüloz/kağıt, madencilik, petrokimya, çimento, tarım, kimya, enerji, dokuma sanayi  sektörlerinde performans denetimi ve özelleştirme süreçlerine hazırlık çalışmalarında, İngiltere’de enerji (elektrik) sektöründe üretim, iletim ve dağıtım konularında incelemelerde bulunmuş olan Can, 2008 de emekli olup, uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak firmalara ve ilgili kurumlara danışmanlık da yapmaktadır.

1994 Yılında YMM olmaya hak kazanmış olup, Ankara YMM odasına kayıtlıdır. Bu odada Denetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Bağımsız Denetçi Belgesine de sahip olan Can, halen AAC Bağımsız Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kadrosunda bağımsız denetçi olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

1979 yılında Almanya’da doğan YÜCEL, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünden mezun olmuştur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurumunda Bağımsız Denetçi olan YÜCEL, mali müşavir ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyesidir.

Kurumsal firmalarda muhasebe ve finans müdürlüğü, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetim firmalarında denetçi olarak çalışan YÜCEL, ayrıca çalıştığı kurumlarda yönetici olarak da görev yapmıştır.

İyi derecede Almanca bilen ve İngilizce ve Arapça dillerinde sertifika sahibi olan YÜCEL, AAC Denetim’de baş denetçi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

1988 yılında Yozgat’ta doğan EBRU BULUT ATEŞ, 2007 yılında Yozgat Süper Lisesinden mezun olmuştur.

2014 yılın da Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yabancı dili İngilizcedir.

1993 yılında Ankara’da doğan ŞERİFE TÜRK, 2011 yılında Çubuk Lisesinden mezun olmuştur.

2016 yılın da Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İngilizce bilmektedir.