TASDİK HİZMETLERİ

3568 sayılı kanun hükümleri gereği;

Yeminli malî müşavirler, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin finansal tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapları denetim standartlarına göre incelediklerini tasdik ederler.

3568 sayılı kanun kapsamında, ilgili kanunlar ve mevzuata göre;

TASDİK HİZMETLERİMİZ

1. Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı kanun gereği Gerçek ve Tüzel Kişilerin / Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin yıllık faaliyetleri vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmekte ve yıllık finansal tabloları ile yıllık beyannameleri (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri) tasdik edilmekte ve tam tasdik raporları düzenlenerek ilgili vergi dairelerine verilmektedir.

Tam Tasdik hizmeti yıl boyunca vergi ve muhasebe denetimi, yıl sonunda vergi matrahının doğru olarak hesaplanmasını ve denetim sonuçlarının rapora bağlanmasını kapsar.

2. KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki

3065 sayılı KDV Kanunu; mal ve hizmet ihracatını, deniz ve hava taşıma araçları,imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler ve de uluslararası taşımacılık faaliyetlerini KDV uygulamasının dışında bırakmıştır. Firmaların bu faaliyetlerinden ötürü Türkiye’de ödemiş oldukları Katma Değer Vergisini Yeminli Mali Müşavir raporlarına göre kısa bir süre içerisinde vergi dairelerinden geriye alınması veya kamu borçlarına mahsup edilmesi sağlanmaktadır.

3. Diğer Tasdik İşlemleri

• Kurumlar Vergisinden İstisna Tutulan Kazançların Tespit ve Tasdiki
• Yeniden Değerleme İşlemlerinin Kontrol ve Tasdiki
• İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki
• Sermaye Artışının Tespiti Raporları
• Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
• Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi
• Dahilde İşleme Belgesi Tespit ve Değerlendirme Raporları
• ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
• Şirketlerde İç Denetim ve Özel Soruşturma Raporlarının Hazırlanması
• IAS Standartlarına Göre Bilanço Hazırlanması ve Auditing

VERGİ DENETİM HİZMETLERİ

1- Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

Yıl içinde geçici vergi dönemleri itibari ile yapılan periyodik denetimler ve bu denetimler sonucu çıkarılan tespit raporları; şirketinizin mali yapısı ve muhasebe sisteminde meydana gelebilecek olası muhasebe ve vergi hatalarının tespiti ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlülükleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, AAC denetim ekibi, ihtiyaç duyduğunuz her an danışmanlığınızı yaparak mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri yayımlamakta ve en geç 24 saat içinde açıklamaları ile birlikte hizmet verdiğimiz mükelleflere ulaştırmaktadır.

Bu çerçevede şirketimizce verilen hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:

• Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki
• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki
• Yatırım İndirimi İşlemleri
• Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
o Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi v.b. bağışıklıklarla ilgili işler
o Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi
o Enflasyon düzeltilmesi veya yeniden değerleme işlemleri
o Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
o Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması

2- Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

• KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
• ÖTV Üretim Tescil-Terkin Tasdiki
• ÖTV Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Kullanımına İlişkin Tasdik
• Gümrük Beyannamesi Tasdiki